TUBO REDONDO

Tubo Redondo

Ašo Carbono

Galvanizado

1/2? x 0,90mm

1? x 1,20mm

2? x 2,25mm

1? x 1,55mm

1/2? x 1,06mm

1? x 1,50mm

2? x 3,75mm

1.1/4? x 1,55mm

1/2? x 1,20mm

1? x 1,90mm

2.1/2? x 1,50mm

1.1/2? x 1,55mm

5/8? x 0,90mm

1.1/4? x 0,90mm

2.1/2? x 1,90mm

2? x 1,55mm

5/8? x 1,20mm

1.1/4? x 1,20mm

2.1/2? x 2,25mm

2.1/2? x 1,55mm

5/8? x 1,50mm

1.1/4? x 1,50mm

2.1/2? x 2,65mm

3? x 1,55mm

3/4? x 0,90mm

1.1/4? x 1,90mm

3? x 1,50mm

 

3/4? x 1,06mm

1.1/4? x 2,25mm

3? x 1,90mm

 

3/4? x 1,20mm

1.1/2? x 1,06mm

3? x 2,25mm

Galv. a Fogo

3/4? x 1,20mm

1.1/2? x 1,20mm

4? x 1,90mm

1/2? x 2,25mm

7/8? x 0,90mm

1.1/2? x 1,50mm

4? x 2,25mm

3/4? x 2,65mm

7/8? x 1,06mm

1.1/2? x 1,90mm

4? x 3,00mm

1? x 2,65mm

7/8? x 1,20mm

1.1/2? x 2,25mm

5? x 1,90mm

1.1/4? x 2,65mm

7/8? x 1,50mm

2? x 1,20mm

5? x 2,25mm

1.1/2? x 3,00mm

1? x 0,90mm

2? x 1,50mm

 

2? x 3,00mm

1? x 1,06mm

2? x 1,90mm

 

2.1/2? x 3,00mm